ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයේ යුග පුරුෂයා එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක - Colombo Department of Cultural Affairs 1999 - xvii , 200 p. Illustration 22 cm.

955939973X


Biography
Bandaranayaka,S.W.R.D
Politicians-Srilanka-Biographies
Prime Ministers-Srilanka-Biographies

923.1 / SRI

Powered by Koha